Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky pro užívání služby INSYMBO (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi obchodní společností INSYMBO Labs s.r.o., sídlem Hlavní třída 904/8, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 08362220, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79300 (dále jen „Poskytovatel“) a kandidátem nebo zaměstnancem, který provedl registraci na portálu insymbo.com (dále také společně „Uživatel“) (dále jen „Portál“).

1.2 Kandidátem se rozumí osoba, která byla pozvána společností k provedení Her blíže popsaných v čl. 2. těchto Obchodních podmínek v rámci výběrového řízení, a která s touto společností není v zaměstnaneckém poměru. Zaměstnancem se rozumí osoba, která je v zaměstnaneckém poměru se společností, která ji pozvala k provedení Her blíže popsaných v čl. 2. těchto Obchodních podmínek z důvodu sestavení profilu této společnosti pro budoucí výběr zaměstnanců.

1.3 Tyto Obchodní podmínky tvoří v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nedílnou součást smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

2.1 INSYMBO je náborový nástroj, který pomáhá společnostem identifikovat vhodné kandidáty na zaměstnance na základě jejich kognitivních a socio-emocionálních vlastností. K tomuto účelu používá INSYMBO neurovědecké hry založené na dlouhodobých výzkumech z oblasti neurověd (dále jen „Služba“).

2.2 Pro umožnění využití Služby je Uživatel povinen provést registraci na Portálu. Po úspěšném dokončení registrace je Uživateli vytvořen jeho osobní účet („dále jen „Účet“).

2.3 Na Účtu je Uživateli zpřístupněna sada deseti her (dále jen „Hra“ nebo „Hry“).

2.4 Po úspěšném dokončení Her získá Uživatel svůj osobní report. Report je založen na datech, která byla nashromážděna při hraní Her a představuje chování Uživatele a jeho interakci s Hrami (dále jen „Report“). Report je Uživateli přístupný na jeho účtu.

2.5 Kontaktní údaje Uživatele a Report budou zpřístupněny společnosti pouze se souhlasem Uživatele. Souhlas se zpřístupněním kontaktních údajů a Reportu vyjádří Uživatel při obdržení pozvánky od společnosti kliknutím na tlačítko „přijmout pozvání“. Odmítnutí zpřístupnění kontaktních údajů a Reportu má Uživatel možnost vyjádřit kliknutím na tlačítko „odmítnout pozvání“ v pozvánce od společnosti.

2.6 Zpřístupněním kontaktních údajů a Reportu Uživatele dává Uživatel společnosti souhlas k využití kontaktních údajů a Reportu k sestavení profilu společnosti pro budoucí výběr zaměstnanců nebo pro účely výběrového řízení společnosti.

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1 Poskytovatel se tímto zavazuje poskytovat Uživateli Službu za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami.

3.2 Poskytovatel se zavazuje, že zajistí provoz Služby, a to včetně veškerého potřebného hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele tak, aby mohla být využívána Uživatelem.

3.3 Poskytovatel udržuje své vybavení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo Uživateli zajištěno využívání služby v obvyklé kvalitě.

3.4 Poskytovatel má právo Službu rozšiřovat a zdokonalovat, zavádět nové funkce Služby a rozvíjet užívané technologie.

3.5 Poskytovatel má právo zařadit Uživatele do své elektronické databáze uživatelů Služby, monitorovat a archivovat operace prováděné Uživatelem při užívání Služby za účelem vyhodnocování a zlepšování kvality poskytované Služby.

3.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za:
3.6.1 údaje, které Uživatel zadá do Portálu,
3.6.2 chování a interakci Uživatele při hraní Her,
3.6.3 výsledný Report Uživatele,
3.6.4 úplnost, správnost a dostupnost kontaktních údajů a Reportu po celou dobu užívání Služby,
3.6.5 způsob, jakým společnost využije Report Uživatele,
3.6.6 kompati­bilitu Portálu s veškerým nebo některým hardwarem a softwarem, který Uživatel používá,
3.6.7 dostupnost a funkčnost Portálu po celou dobu nebo v určitou dobu. V takovém případě se však Poskytovatel zavazuje provést veškerá možná opatření ke zjednání nápravy, a to bez zbytečného odkladu,
3.6.8 vady Služby a jejího fungování, které svým jednáním nezavinil nebo které nebylo možno předvídat. Takovou vadou jsou zejména vady Služby vzniklé v důsledku vyšší moci, neoprávněného zásahu třetí osoby, nedostatečného programového vybavení Uživatele, nefunkčnosti veřejné datové sítě, nefunkčnosti hardwarového vybavení či datové sítě Uživatele.

3.7 V případě, že Uživatel poruší některé ustanovení Obchodních podmínek nebo obecně závazného právního předpisu, je Poskytovatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody, která mu tím vznikne.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1 Uživatel je povinen užívat Službu osobně a není oprávněn poskytnout své uživatelské jméno a heslo ke Službě třetí osobě. Uživatel je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. V případě, že Uživatel tuto povinnost poruší, odpovídá za škodu, která tím Poskytovateli prokazatelně vznikne; Poskytovatel za škodu, která tím samotnému Uživateli vznikne, v takovém případě neodpovídá.

4.2 Uživatel není oprávněn zadat při registraci do Portálu nebo při ověření telefonního čísla na Portálu cizí telefonní číslo nebo email.

4.3 Uživatel se při hraní Her zavazuje:
4.3.1 hrát sám pouze za svou osobu bez pomoci jiné osoby,
4.3.2 hrát zcela vážně,
4.3.3 záměrně nemanipulovat své chování a interakci,
4.3.4 pozorně číst instrukce před zahájením Her,
4.3.5 nepřerušit již započatou Hru.

4.4 Uživatel má možnost Hry zopakovat po uplynutí 12 měsíců od úspěšného dokončení sady Her.

4.5 Uživatel je oprávněn zpřístupnit Report pouze společnostem, kterým udělil souhlas prostřednictvím pozvánky na Portálu dle čl. 2.5 Obchodních podmínek.

5. PLATBY

5.1 Užívání Služby je pro Uživatele bezplatné.

6. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY, ZRUŠENÍ ÚČTU

6.1 Poskytovatel je oprávněn Uživateli bez náhrady přerušit nebo zrušit přístup k jeho Účtu v následujících případech:
6.1.1 Uživatel využívá Službu v rozporu s právním řádem státu, na jehož území je Služba poskytována, nebo v rozporu s právním řádem České republiky,
6.1.2 Uživatel využívá Službu v rozporu s Obchodními podmínkami.
6.2 Poskytovatel je povinen zrušit Uživateli účet bez náhrady v následujících případech:
6.2.1 Uživatel požádá Poskytovatele o zrušení Účtu prostřednictvím e-mailové zprávy na support@insymbo.com. To neplatí v případech, kdy Uživatel využívá Službu v rozporu s právním řádem státu, na jehož území je Služba poskytována, nebo v rozporu s právním řádem České republiky anebo v rozporu s Obchodními podmínkami.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Otázky výslovně neupravené v Obchodních podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

7.2 Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zatržení políčka “Souhlasím s Obchodními podmínkami” Uživatelem při registraci do Portálu a úspěšným dokončením registrace do Portálu.