Podmínky užívání aplikace

Podmínky užívání aplikace INSYMBO pro uživatele

Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o užívání Aplikace INSYMBO, kterou uzavíráte s jejím poskytovatelem INSYMBO Labs s.r.o.

Tím, že zaškrtnete políčko v registračním formuláři na portále insymbo.com a dokončíte registraci, potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetl/a a že s nimi souhlasíte.

1. DEFINICE A KONTAKTY

1.1 „Poskytovatel“ je obchodní společnost INSYMBO Labs s.r.o., se sídlem Hlavní třída 904/8, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 08362220, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79300
- Kontakt pro hlášení technických potíží či jiných záležitostí: support@insymbo.com

1.2 „Aplikace“ je webová Aplikace Insymbo založená na neurovědách a umělé inteligenci, která pomáhá Společnostem při výběru vhodných kandidátů pro určitou pracovní pozici v rámci výběrového řízení či obdobné aktivity. Aplikace slouží k testování kandidátů ve výběrových řízeních na určitou pracovní pozici prostřednictvím hraní her, a ke sdílení výsledků testování se Společností.

1.3 “Uživatel“ je osoba, která byla pozvána Společností k hraní her v Aplikaci za účelem testování svých schopností a vlastností a/nebo ke sdílení výsledků testování, zpravidla jako kandidát ve výběrovém řízení. Uživatel není v době okamžiku nasdílení výsledků s touto Společností v zaměstnaneckém poměru.

1.4 „Společnost“ je osoba, která uzavřela smlouvu s Poskytovatelem o užívání Aplikace, a která pozvala Uživatele k testování v Aplikaci a/nebo sdílení výsledků testování. Jde zejména o obchodní společnosti včetně agentur, univerzity apod., které využívají Aplikaci především za účelem výběru kandidátů na určitou pracovní pozici v rámci výběrového řízení.

2. PŘEDMĚT PODMÍNEK

2.1 Poskytovatel uděluje Uživateli bezúplatné oprávnění Aplikaci užívat za účelem hraní her podle těchto podmínek.

2.2 Aby mohl Uživatel Aplikaci využívat, je Uživatel povinen provést registraci vyplněním registračního formuláře, odsouhlasením těchto podmínek a potvrzením, že byl seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů. Po úspěšném dokončení registrace je Uživateli vytvořen jeho uživatelský účet. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel dokončí registraci do Aplikace odevzdáním registračního formuláře.

2.3 V případě, že osoba již Aplikaci užívá jako zaměstnanec Společnosti, může si vytvořit také svůj osobní uživatelský účet jakožto Uživatel a zpřístupnit na základě pozvánky výsledky svých testů i jiným společnostem.

2.4 V Aplikaci je Uživateli zpřístupněna sada deseti her. Po úspěšném dokončení her získá Uživatel svůj osobní report s výsledky. Report je založen na datech, která byla nashromážděna při hraní her a představuje chování Uživatele a jeho interakci s hrami. Report je Uživateli přístupný skrze jeho uživatelský účet.

2.5 Kontaktní údaje Uživatele a report budou zpřístupněny Společnosti pouze se souhlasem Uživatele. Podrobnosti o souhlasu se zpřístupněním kontaktních údajů a reportu jsou uvedeny v článku 4 Zásad ochrany osobních údajů. Další informace k tomu, jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které Uživatel odsouhlasí před dokončením registrace pro založení uživatelského účtu. Uživatel svůj souhlas může kdykoliv odvolat, v takovém případě budou data předávaná či již předaná Společnosti anonymizována. Bez souhlasu Uživatele budou kontaktní údaje Uživatele a report zpřístupněny Společnosti, která je zaměstnavatelem Uživatel.

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1 Poskytovatel se tímto zavazuje poskytovat Uživateli Aplikaci za podmínek stanovených těmito podmínkami. Aplikace je předmětem autorskoprávní ochrany a její prvky nebo obsah mohou být předmětem dalších práv duševního vlastnictví. Aplikace obsahuje komponenty třetích stran včetně komponent licencovaných pod open source licencemi. Informace o komponentách vyžadované open source licencemi naleznete v příloze 2.

3.2 Poskytovatel má právo Aplikaci v průběhu času měnit, rozšiřovat a zdokonalovat, zavádět nové funkce Aplikace a rozvíjet užívané technologie.

3.3 Poskytovatel má právo zařadit Uživatele do své elektronické databáze uživatelů Aplikace, monitorovat a archivovat operace prováděné Uživatelem při užívání Aplikace za účelem vyhodnocování a zlepšování kvality poskytované Aplikace.

3.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za
3.4.1 údaje, které Uživatel zadá do Aplikace,
3.4.2 chování a interakci Uživatele při hraní her,
3.4.3 výsledný report Uživatele,
3.4.4 úplnost, správnost a dostupnost kontaktních údajů a reportu po celou dobu užívání Aplikace,
3.4.5 způsob, jakým Společnost využije report Uživatele,
3.4.6 kompati¬bi­litu Aplikace s veškerým nebo některým hardwarem a softwarem, který Uživatel používá,
3.4.7 dostupnost a funkčnost Aplikace po celou dobu nebo v určitou dobu,
3.4.8 vady Aplikace a jejího fungování, včetně vad Aplikace vzniklých v důsledku vyšší moci, neoprávněného zásahu třetí osoby, nedostatečného programového vybavení Uživatele, nefunkčnosti veřejné datové sítě, nefunkčnosti hardwarového vybavení či datové sítě Uživatele, neoprávněného zásahu třetí osoby, nedostatečného programového vybavení Uživatele, nefunkčnosti veřejné datové sítě, nefunkčnosti hardwarového vybavení či datové sítě Uživatele.
3.4.9 jakoukoliv škodu, která vznikne Uživateli v souvislosti s užíváním Aplikace, a to ani v případě, že jej na možnost vzniku škody Uživatel dopředu upozornil. Pokud by i přesto byl Poskytovatel povinen nahradit Uživateli jakoukoliv škodu, bude nahrazena maximálně ve výši 1000 Kč.

3.5 V případě, že Uživatel poruší některé ustanovení smlouvy, podmínek nebo obecně závazného právního předpisu, je Poskytovatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody, která mu tím vznikne.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1 Uživatel je povinen užívat Aplikaci osobně a není oprávněn poskytnout své uživatelské jméno a heslo k Aplikaci třetí osobě. Uživatel je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. V případě, že Uživatel tuto povinnost poruší, odpovídá za škodu, která tím Poskytovateli prokazatelně vznikne; Poskytovatel za škodu, která tím samotnému Uživateli vznikne, v takovém případě neodpovídá.

4.2 Uživatel je povinen zadávat do registračního formuláře nebo následně do svého uživatelského účtu v Aplikaci pouze pravdivé a správné údaje o své osobě. Pokud dojde ke změně údajů, Uživatel provede bez zbytečného odkladu aktualizaci svých údajů. Uživatel není oprávněn zadat při registraci do Aplikace nebo při ověření telefonního čísla na Aplikace cizí telefonní číslo nebo email.

4.3 Uživatel se při hraní her zavazuje:
4.3.1 hrát hry sám pouze za svou osobu bez pomoci jiné osoby a nepředstírat, že je někdo jiný,
4.3.2 hrát zcela vážně,
4.3.3 záměrně nemanipulovat své chování a interakci,
4.3.4 pozorně číst instrukce před zahájením her,
4.3.5 nepřerušit již započatou hru,
4.3.6 užívat Aplikaci pouze obvyklým způsobem a vyvarovat se jakéhokoliv užívání, které by mohlo Poskytovatele poškodit nebo bylo v rozporu s účelem Aplikace,
4.3.7 že nebude Aplikaci využívat k provádění čehokoliv, co porušuje tyto podmínky, je nezákonné, zavádějící, diskriminující nebo podvodné, porušuje práva jiných osob, včetně jejich práv k duševnímu vlastnictví, nerespektuje důstojnost ostatních, obtěžuje je nebo degraduje, nebo co je jiným způsobem nevhodné ve vztahu k účelu Aplikace,
4.3.8 že nebude narušovat bezpečnostní opatření Aplikace, podnikat kybernetický útok na Aplikaci, vkládat do ní malware (počítačové viry, ransomware, trojské koně aj.), závadný obsah nebo kód,
4.3.9 že nebude podnikat pokusy o získání přístupu do jakékoliv části Aplikace, k níž mu nebyl udělen přístup,
4.3.10 že nebude Aplikaci přetěžovat jejím automatizovaným užíváním.

4.4 Poskytovatel je oprávněn monitorovat a kontrolovat, zda Uživatel užívá Aplikaci v souladu s těmito podmínkami.

4.5 Uživatel má možnost hry zopakovat po uplynutí 12 měsíců od úspěšného dokončení sady her.

4.6 Uživatel je oprávněn zpřístupnit report pouze Společnosti. Uživatel není oprávněn report zasílat jiným osobám ani zveřejňovat, upravovat, měnit ani jej využívat za účelem vytváření odvozených děl.

4.7 Aby Aplikace správně fungovala, musí Uživatelovo zařízení splňovat technické a systémové požadavky, které jsou uvedeny v příloze 1. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost nebo chyby v Aplikaci, pokud toto není splněno.

4.8 Aby mohl Uživatel Aplikaci a její funkcionality využívat, uděluje Poskytovatel Uživateli nevýhradní oprávnění k jejich běžnému užívání. Toto oprávnění trvá pouze po dobu, kdy má Uživatel umožněn přístup do Aplikace ve smyslu článku 6, a není územně omezeno. Oprávnění nelze převést na jinou osobu, ani nelze umožnit třetí osobě užívání Aplikace při zachování oprávnění Uživatele. Uživatel nedostane k Aplikaci zdrojové ani strojové kódy a nesmí se pokoušet získat k nim přístup či zjišťovat je. Uživatel nesmí Aplikaci ani její obsah jakkoliv kopírovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, měnit či propojovat s jinými díly.

4.9 Pokud v Aplikaci dojde k jakýmkoliv technickým či jiným problémům, Uživatel to může nahlásit na e-mail: support@insymbo.com.

5. PLATBY

5.1 Užívání Aplikace je pro Uživatele bezplatné.

6. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

6.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

6.2 Poskytovatel je oprávněn Uživateli dočasně či trvale omezit či zablokovat přístup k jeho uživatelskému účtu, a to zejména v následujících případech
6.2.1 Uživatel využívá Aplikaci v rozporu s právním řádem státu, na jehož území je Aplikace Uživatelem využívána, nebo v rozporu s právním řádem České republiky,
6.2.2 Poskyto­vatel má podezření, že Uživatel využívá Aplikaci v rozporu s podmínkami,
6.2.3 Poskyto­vatel zcela ukončuje nebo přerušuje poskytování Aplikace třetím osobám nebo má jiné vážné důvody, pro které potřebuje přístup Uživateli ukončit.

6.3 Uživatel smí ukončit smlouvu zasláním písemné výpovědi na e-mail support@insymbo.com nebo využitím funkce „Smazat účet“ v Aplikaci. Smlouva skončí po uplynutí výpovědní doby v délce 2 týdnů, poté bude možnost přístupu Uživatele do Aplikace ukončena.

6.4 Po uplynutí výpovědní doby už nebude Uživatel moci použít stejné telefonní číslo a e-mail pro registraci na základě stejné pozvánky pro stejnou pozici. Poskytovatel si ovšem smí ponechat osobní údaje Uživatele i po skončení smlouvy za účelem uplatnění svých oprávněných zájmů.

7. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

7.1 Tento článek se uplatní pouze tehdy, pokud je Uživatel spotřebitelem podle českého práva (tj. osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání).

7.2 Smlouva, jejíž část tvoří tyto podmínky, se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá na dálku tak, že Uživatel potvrdí podmínky a odešle registrační formulář. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel odešle formulář (v tu chvíli se mu automaticky založí uživatelský účet). Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet) si hradí Uživatel sám. Před potvrzením registračního formuláře pro vytvoření uživatelského účtu může Uživatel provést opravu, změnu či doplnění informací zadaných do tohoto formuláře.

7.3 Uzavření smlouvy bude potvrzeno e-mailem, ke kterému budou přiloženy tyto podmínky. Podmínky jsou zpřístupněny přímo v Aplikaci pod tímto odkazem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, ukončit ji lze dohodou stran, zrušením uživatelského účtu, odstoupením dle článku 7.5 nebo výpovědí bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 2 týdnů.

7.4 Vzhledem k tomu, že je Aplikace poskytována Uživateli bezúplatně, nemá Uživatel práva z vadného plnění. Vady a technické problémy může hlásit Poskytovateli na kontakt uvedený v článku 1. Ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti Poskytovatele podle článku 3.6.9. se pro vztahy se spotřebiteli nepoužije.

7.5 Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit v prvních 14 dnech od uzavření smlouvy tak, že v Aplikaci využije funkce „smazat účet“, která slouží jako formulář pro odstoupení od smlouvy.

7.6 V případě, že mezi námi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. web: adr.coi.cz.

7.7 Rovněž může spotřebitel využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Otázky výslovně neupravené v podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

8.2 Poskytovatel je oprávněn podmínky změnit, zejména ustanovení o pravidlech užívání Aplikace. Jakoukoliv změnu oznámí Poskytovatel uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní Aplikace a poskytne Uživateli alespoň 14 dní, ve kterých může Uživatel změnu odmítnout. Pokud se Uživatel v uvedené lhůtě nevyjádří, tak změněné podmínky přijímá uplynutím lhůty. Pokud v uvedené lhůtě Uživatel změněné podmínky odmítne, bude jeho uživatelský účet zrušen.

Podmínky jsou účinné ode dne 10.6.2021

PŘÍLOHA 1: technické požadavky

– Hry můžete hrát pouze na následujících zařízeních: [stolní počítač nebo notebook]. Nefungují ale na chytrých mobilních telefonech nebo tabletech.
- Hry jsou podporovány v aktuálních verzích prohlížeče Google Chrome, Firefox nebo Edge.
- Rychlost internetového připojení musí být alespoň 3 Mbps.

PŘÍLOHA 2: INFORMACE O OPEN SOURCE KOMPONENTÁCH

Komponenta: caniuse-lite@1.0.30001204

Údaje o autorství: caniuse.com Licence: CC-BY-4.0. dostupná z: http://creativecommons.org/…nses/by/4.0/).

Výhrady k záruce a limitace odpovědnosti: Pokud se poskytovatel licence nezaváže zvlášť k něčemu jinému, poskytovatel licence v nejširší možné míře nabízí licencovaný materiál v tom stavu, ve kterém je dostupný / tak jak je, a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoliv druhu ve vztahu k licencovanému materiálu, ať už výslovné, implicitní, zákonné nebo jakékoliv jiné. To zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, záruky ve vztahu k právnímu titulu, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování práv třetích osob, absenci skrytých nebo jiných vad, přesnosti, přítomnosti nebo nepřítomnosti chyb, ať už jsou známe či neznámé nebo zjistitelné či nezjistitelné. Pokud výhrada vůči záruce není zcela nebo zčásti dovolena, nemusí se na Vás vztahovat. Poskytovatel licence v nejširším možném rozsahu za žádných okolností neodpovídá na základě žádné právní teorie (včetně, nikoliv však výlučně, nedbalosti) ani ničeho jiného za žádnou přímou, speciální, nepřímou, nahodilou, následnou, represivní, exemplární ani jinou újmu, náklady, výdaje nebo škody vzniklé z této veřejné licence nebo použití licencovaného materiálu, i kdyby byl poskytovatel licence upozorněn na možnost vzniku takové újmy, nákladů, výdajů nebo škod. Pokud limitace odpovědnosti není zcela nebo zčásti dovolena, nemusí se na Vás vztahovat.

Komponenta: spdx-exceptions@2.3.0

Údaje o autorství: Copyright © 2010–2015 Linux Foundation and its Contributors. Všechna práva jsou výslovně vyhrazena. Licence: Creative Commons Attribution License 3.0 Unported. Dostupná z: https://creativecommons.org/….0/legalcode

Prohlášení, záruky a výhrady: Pokud se strany písemně nedohodly jinak, poskytovatel licence nabízí dílo tak jak je a nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje záruky žádného druhu ve vztahu k dílu, výslovné, implicitní, zákonné ani žádné jiné, včetně, nikoliv však výlučně, záruk právního titulu, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování práv třetích osob, absenci skrytých nebo jiných vad, přesnosti, přítomnosti nebo nepřítomnosti chyb, ať už je lze zjistit či nikoliv. Některé právní řády nedovolují vyloučení zákonem implikovaných záruk, takže taková vyloučení se na Vás nemusí vztahovat.

Vyloučení odpovědnosti: Poskytovatel za žádných okolností, s výjimkou rozsahu vyžadovaného použitelným právem, neodpovídá na základě žádné právní teorie za žádnou speciální, nahodilou, následnou, represivní nebo exemplární škodu, která by vznikla na základě této licence nebo užití díla, i kdyby byl poskytovatel licence upozorněn na možnost vzniku takové škody.